AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Universalhliumumy dizel bölejik süzgüji Euroewro IV katalitik öwrüjisi

Gysga düşündiriş:

Dizel tükeniksiz bölejik duzagynyň bölekleýin akym süzgüji - bölejik maddalarynyň blokirlemegine we täsirli ýok edilmegine garşy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Näme üçin bölekleýin akym bölejik duzagy diýilýär?Işleýiş wagtynda hereketlendirijiniň işleýşi girelgeden bölejik duzagyna girýär we howa akymynyň köp bölegi süzgüç gurşawyndan geçýär.Bölejikler tekiz duýgynyň we gasynlanan duýgynyň üstünde gabalanýar we bölejikleri ýok etmek üçin belli bir temperaturada NO2 bilen reaksiýa berýär;Şonuň üçin, temperatura şertlere ýetýän bolsa, bölekleýin akym bölejikleriniň duzagyna böwet bolmak aňsat däl we esasan tehniki hyzmat edýär;Warmyly guýruk gazynyň üznüksiz işleýiş temperaturasy 250 dereje, has gowusy 350 dereje ýetýän bolsa we asyl gaz çykaryş gymmaty 2,0-dan pes bolsa, ulgamyň täzelenmegi tekiz;Daşaýjy material, sökmek we gaýtadan işlemek wagtynda temperatura çydamly we döwük däl demir hrom alýumin materialdyr.

2. adetmezçilikleri: süzgüçiň netijeliligi ýokary däl, diňe 50%;Temperatura uzak wagtlap şertlere ýetip bilmese, hyzmat etmek üçin aýrylmaly POC petiklener.

Bölekleýin akym süzgüç önüminiň tanyşdyrylyşy

1 、 Bölekleýin akym bölejik duzagy SPF

1. SPF-iň gurluşy we iş ýörelgesi

High ýokary temperatura çydamly metal süýümli süzgüçli süzgüçli orta materialdan ýasalýar;

● tekiz tekizlenen we gasynlanan duýgynyň üýtgeýän superpozisiýasyndan durýar.Gasynlanan duýgynyň bir ujy ýokarky we aşaky tekizligiň bir ujy bilen birleşdirilip, “zigzag” görnüşini emele getirýär;

Flat tekizligiň aşaky akymy belli bir aralykda kiçijik deşikler bilen üpjün edilýär we gasynlanan duýgynyň aşaky ujy howa akymynyň kanalyna perpendikulýar transvers çukur bilen basylýar;

Opination işleýiş wagtynda hereketlendirijiniň işleýşi girelgeden bölejik duzagyna girýär we howa akymynyň köp bölegi süzgüç gurşawyndan geçýär.Bölejikler tekiz duýgynyň we gasynlanan duýgynyň üstünde gabalanýar we bölejikleri ýok etmek üçin belli bir temperaturada NO2 bilen reaksiýa berýär;

Air howa akymynyň bir bölegi tekiz duýgynyň ownuk deşiklerinden gönüden-göni akdyrylýar we şeýlelik bilen bölekleýin akym süzgüç funksiýasyny emele getirýär.

2. SPF gurluş diagrammasy

Hytaýyň IV döwründe dizel hereketlendirijisiniň guýrugyndan soňky bejeriş bölümi üçin iki sany täzeleniş shemasy bar.Olaryň biri, katalitik azaltmak (SCR) tehnologiýasyny ulanyp, guýruk gazyndaky azot oksidlerini karbamid ergini bilen bejermek;Olaryň biri dizel bölejik süzgüji (DPF) ýa-da dizel oksidlenme katalizatory (DOC) arkaly ýanmak arkaly öndürilýän bölejikleri gaýtadan işleýän EGR (tükeniksiz gazyň gaýtadan işlenmegi) tehnologiýasydyr.Häzirki wagtda DPF dizel hereketlendirijisini azaltmagyň täsirli usuly hökmünde halk tarapyndan ykrar edilýär.Milli IV standarty milli V standartyna ýetirilende, PM çözülmeli esasy mesele bolar.Çözüw DPF ulanmak.

dizel bölejik süzgüçiniň (DPF) iş prinsipi

1-nji suratda görkezilişi ýaly, dizel bölejik süzgüji (DPF), dizel ulagynyň işleýiş ulgamynda süzgüç arkaly gazdaky bölejik maddalaryny (PM) azaltmak üçin gurlan enjamdyr.DPF diffuzion ýagyş, inertial ýagyş ýa-da egzozdaky bölejikleriň 70% ~ 90% -ini arassalap bilýän içki garyşyk süzgüç enjamlary arkaly bölejikleri ele alýar.Dizel hereketlendirijisiniň bölejiklerini arassalamagyň iň täsirli we göni usullaryndan biri bolup, halkara derejesinde söwda edildi.Euroewro VI ýa-da ABŞ-nyň 2010-njy ýyldaky zyňyndy düzgünlerine laýyk gelmek üçin, bejeriş ulgamyndan soň dizel hereketlendirijisi has çylşyrymly bolar.Dizel hereketlendirijisiniň zyňyndylaryny gözegçilikde saklamak üçin dizel oksidleniş katalizatoryny (DOC), dizel bölejik süzgüçini (DPF) we saýlama katalitik reduktoryny (SCR) birleşdirmek zerurdyr (2-nji surat).

Dizel bölejik süzgüji (DPF) esasan üç iş prosesini öz içine alýar: bölejik süzgüji boş, bölejik süzgüji doly we bölejik süzgüçiniň azalmagy.Düwürtik süzgüji boş bolanda (3-nji surat), DPF-de bölejikleriň bökdençligi ýoklugy sebäpli, hereketlendirijiniň kadaly işlemegine täsir etmeýän (ýangyç sarp etmek, güýç ýaly) çykýan gaz akymyna garşylyk gaty pes, we ş.m. Düwürtik bölejikleriniň üznüksiz emele gelmegi bilen, DPF-de tutulan toz bölejikleri kem-kemden köpelýär, netijede egzoz garşylygy ýokarlanýar we hereketlendirijiniň ýangyç sarp edilişi we güýji egzoz arka basyşynyň ýokarlanmagy bilen täsir edýär.Dwigateli dolandyryş bölümi, çykýan gaz basyş datçigi arkaly DPF-iň içki basyşyna gözegçilik edýär.Dwigateli dolandyrmak bölümi DPF-iň içki basyşynyň belli bir gymmata ýetýändigine gözegçilik edende, çykýan gazyň çykarylmagy kyn bolýar, bu hereketlendirijiniň güýjüni we ýangyç tygşytlylygyny ep-esli çäklendirýär.Bu wagt hereketlendirijini dolandyrýan bölüm, bölejik bölejikleriniň arassalanmagyna we azalmagyna gözegçilik edýär, DPF-de ýygnanan bölejikler DPF-iň täzelenmegini amala aşyrmak üçin ýokary temperaturada ýakylýar.

iki sany dizel bölejik süzgüçiniň täzelenmegi (DPF)

Dizel bölejik süzgüji (DPF) 60% ~ 90% -e ýetip bilýän sogan bölejikleri üçin ýokary süzgüç netijeliligine eýedir.Süzgüç wagtynda bölejikleriň süzgüçinde bölejikleriň toplanmagy dizel hereketlendirijisiniň tükeniksiz basyşyny ýokarlandyrar.Egzozyň arka basyşy 16 kPa ~ 20 kPa ýetende, dizel hereketlendirijisiniň işleýşi erbetleşip başlaýar.Şonuň üçin bölejik süzgüçini öňki iş ýagdaýyna, ýagny täzeden dikeltmek üçin bölejikleri yzygiderli aýyrmaly.

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
6

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: