AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Carhli awtoulag üçin üç taraplaýyn awtomat metal katalizator katalitik öwrüjisi

Gysga düşündiriş:

Kompaniýamyz, ähli görnüşdäki awtoulaglar üçin amatly we zyňyndy standartyna laýyk gelýän üç taraplaýyn katalitik öwrüjiniň köp görnüşini üstünlikli ösdürdi.Müşderileriň isleýşi ýaly, üç taraplaýyn katalitik öwrüjiniň her görnüşi öwrenilip we öndürilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üç taraplaýyn katalitik öwrüji üç esasy hapalaýjynyň (uglewodorod, uglerod monoksidi we azot oksidi) 90% mukdaryny ýok edip biler.Doly katalizleýji reaksiýa, A / F-nyň kiçi tarapynda garylan ýangyjyň saklanyş derejesine (howa we ýangyjyň tizligi) baglydyr.Diňe oksid datçiginiň adaty ulgamy işleýär, bu A / F amala aşyrylyp bilner.

Egzoz gaz turbasyndan, CO 、 HC 、 we Nox-dan geçende üç görnüşli katalitik öwrüjide üç görnüşli gaz reaktoryň kesgitleýjisinden geçýär, gazyň işjeňligi ýokarlanar, olar oksidlenme we deoksidizasiýa reaksiýasynda bolar.Şeýle ýokary temperaturada CO reňksiz we zähersiz gazda okislener - CO2;HC birleşmesi H2O we CO2 öwrüler;we Nox azotda deoksidlenerdi.Üç sany gazly gaz, gazy arassalamak üçin zyýansyz gaza öwrüler.

Arassalamak

Katalizatorymyz Pt, Pd we Rh asylly metallar bilen örtülendir.Egzoz üç taraplaýyn katalizator, CO, HC we NO x-dan geçende, ýokary temperaturada gazyň işjeňligi ýokarlanýar.Netijede, CO 2-e okislener, HC H 2 O we CO 2, NO x azotda deoksidlener.

Duýduryşlar

1) .Dwigateliň gowy iş ýagdaýyny saklasyn ------ ideal A / F we ygtybarly ýanmak.
2). Iň uly akselerograf ulanyp, birden maşyna bökmekden gaça duruň.
3) .Katalizatoryň iň gowy iş temperaturasy 400 -800 is, 1000 exceed-dan ýokary bolmaly däldir;bolmasa garramagy çaltlaşdyrar we Katalizatoryň ömrüni gysgaldýar.
4) .Piston zaýalanan bolsa, ýag motoryň içine gaçar, bu bolsa Katalizatoryň işjeňligini peselder.

Awtoulag üçin zyňyndylaryň hapalanmagy we Europeanewropanyň zyňyndy standarty

Awtoulagdan çykýan esasy hapalanma gazy: HC, Nox, CO, PM. Olar esasan 45% HC we krank korpusy we ýangyç ulgamy tarapyndan çykarylýan az hapalaýjy maddalar bilen işleýän turbadan çykarylýar.

Aboveokardaky hapalanan gazda, ýangyjyň ýarysy ýakylan CO, saglyk üçin has erbetdir.200 görnüşli elementden emele gelen HC, esasan, düwnük keselini öz içine alýan ýarym ýanýan we ýangyç buglanan hereket bilen öndürilýär.

N2 we O2-iň himiki kombinasiýasyndan ýokary temperaturada we ojakdaky basyş ýagdaýynda döredilen Nox, howada NO2 bolýar, güýçli zäherlilik bilen adam we ösümlik üçin howply we kislota ýagyşyny we aktin dumanyny emele getirýän esasy maddalaryň biri.

Premýer-ministr, esasy düzümi uglerod tüssesidir, köp mukdarda himiki madda bilen düwnük maddasy emele gelýär, siňenden soň adamyň öýkeninde uzak durar.

Awtoulagyň mukdary artdygyça, daşky gurşawa getirilen awtoulaglaryň hapalanmagynyň zyýany we howpy barha agyrlaşar we şeýlelik bilen dünýäniň her bir ýurdy we sebitleri awtoulag tükenikleriniň zyňyndy çägini birin-birin Europeanewropa kesgitlär. EUB tarapyndan döredilen standart, ýurtlaryň we sebitleriň köpüsine salgylanýar.

CNG hereketlendirijisi üçin ýörite gaz çykaryjy gaz katalitik öwrüjisi

Aşakdaky gowy häsiýetleri bar: arzan bahaly, güýçli ýelimleýji we işjeň düzümi, uzak ömri we ş.m. ýaly köp artykmaçlygy bolan bal ary keramika göterijisini ulanmak.Katalizatoryň ýylylyga garşylygyny we işjeňligini ýokarlandyrmak üçin seýrek topraklaryň giçki modelini (Zirkonium we Titan material) kabul etmek.Geçiş metallaryny, aşgar toprakly metallary we ýokary arassalaýyş tizligi we pes ýanýan temperatura we ş.m. ýaly köp sanly ajaýyp metaldan işjeň material bilen tanyşdyrmak .. Katalizatoryň ýanýan temperaturasyny peseldýän kislorod saklaýan täze usuldan peýdalanmak. we doly özgeriş.

Bu usul bilen ulanylýan we öndürilen katalitik öwrüji, Şanhaý milli gaz çykaryş merkeziniň we Týanjinin uniwersitetinde ýakylýan içerki ýangyç dwigateli laboratoriýasynyň synagyndan geçdi, netijede şeýle diýilýär: zyňyndy standartyny Europeanewropanyň 3-nji ýerine ýetirip biljek we bu pişigi ulanmak tehnikanyň öwrüji önüminiň talaplary.

CNG hereketlendirijisi üçin ýörite gaz çykaryjy gaz katalitik öwrüjisi, bal ary keramikasynyň we metal gabygynyň katalizatory bolan iki bölekden durýar, esasy elementler:

Egzoz gazy, bal ary keramikasynyň katalizatoryndan geçýär, katalizatoryň işjeň düzümi (esasan seýrek topraklaryň metal oksidi, gymmat bahaly metal we geçiş metal) katalizirlenen reaksiýany 200-300 Selsiýa derejesinde doly ýerine ýetirip bilýär. ýokardaky CO, HC, NOX we ş.m. ýaly zyýanly elementi zyýansyz suwa, kömürturşy gazyna we azota öwürmek.

a.esasy tehnika Bu programmanyň özeni üç taraplaýyn zyýansyzlandyryjy katalizator tehnikasyna degişli we häzirki wagtda CNG hereketlendirijisiniň gaz gazy bilen iş salyşmagyň esasy serişdesi bolan CNG hereketlendirijisiniň tükeniksiz gazy ýok etmek usulydyr.

Esasy himiki reaksiýa formulasy:

Okislenme reaksiýasy: HC + O2 = H2O + CO2

Deoksidizasiýa reaksiýasy: Nox + HC + CO = N2 + H2O + CO2

Arza

4

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
QQ图片20211203140302-removebg-preview

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: