AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Esasy üstünlik!Cummins geljekde dizel NOx-nyň kwasi nol zyňyndy tehnologiýasyny çykarar

20-nji sentýabrda Germaniýanyň Gannower şäherinde geçirilen halkara söwda ulaglary sergisi (IAA) uly açyldy.Cummins (NYSE Code: CMI) azot oksidleriniň kwaz nol zyňylyşyna we uglerod aýak yzyny azaldyp biljek innowasion tehnologiýalary çykardy.

Tehnologiýa sergisinde Cummins konseptual zyňyndylara gözegçilik ulgamyna ünsi jemledi.Ulgam zyňyndylary görlüp-eşidilmedik derejä çenli azaldyp biler we hatda ýakyn on ýylda durmuşa geçirilmegine garaşylýan 7 ýewro zyňyndy standartlaryna laýyk gelip biler.Cummins, bu düşünjeli zyňyndylara gözegçilik ulgamyny dizel hereketlendirijisiniň başga bir öwrülişigini görkezýän iň täze akylly elektron tehnologiýasy bilen birleşdirýär.

“Cummins” -iň önüm dolandyryşy we bazar innowasiýasynyň ýerine ýetiriji direktory Tim Proktor, “Bu innowasiýa ulgamy NOx-ny hasam azaldyp, zyňyndylary azaldyp, ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyryp biler.Garşylygy we sürtülme ýitgisini azaltmak üçin Cummins tarapyndan işlenip düzülen başga-da birnäçe innowasion tehnologiýalar, dizel hereketlendirijileriniň has köp energiýa tygşytlaýjy we täsirli ugurda ösmegine kömek eder.Mundan başga-da, dizaýn gurallarynyň işini gowulandyrmak we birleşdirilen materiallar ýaly ösen materiallary kabul etmek bilen, şol bir wagtyň özünde bölekleriň agramyny azaldar we ulaglaryň iş netijeliligini hasam ýokarlandyrar “.

Proktor: “Cummins elektrikleşdiriş taslamalaryny doly durmuşa geçirýän hem bolsa, IAA-da ýetirmek isleýän başga bir möhüm habarymyz, dizel hereketlendirijileriniň durmazlygydyr.Tehnologiki ösüşimiz bilen dizeliň ýakyn geljekde täjirçilik ulaglary pudagynda esasy energiýa çeşmesi boljakdygyna ynanýarys.Cummins dürli modellere, meseleleriň sikllerine we müşderileriň kärhanalaryna wepaly bolup, zerur bolanda degişli güýç çözgütleri bilen üpjün edýär.

Cummins tarapyndan işlenip düzülen bu konseptual emissiýa gözegçilik ulgamy, turbo görnüşli howa dolandyryşyny we emissiýadan soňky bejergini ýeke berk birikdirme ulgamyna birleşdirýär we täze öwrümli turbinaly dolandyryş (RTC) tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu täze dizaýn, Cummins-iň howa we ýylylyk energiýasyny dolandyrmak pudagyndaky iň täze tehnologiýasyndan doly peýdalanýar, bu bolsa NOx zyňyndylarynyň hemmesini diýen ýaly saýlama katalitik azaltmaga sezewar edip biler (SCR) Ulgam hereket edenden soň çalt arassa gaza öwrüler.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr