AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Europeewropa ulaglar üçin has köp howpsuzlyk tehnologiýalaryny yglan edýär

22ewropa Komissiýasy 2022-nji ýyldan başlap täze ulaglara has täze howpsuzlyk tehnologiýalaryny girizmek üçin Parliamentewropa Parlamenti we Councilewropa Geňeşi bilen wagtlaýyn syýasy ylalaşyk gazanylandygyny habar berdi.

Täzelenen umumy howpsuzlyk düzgünine laýyklykda ähli ýolagçy awtoulaglary, ýeňil söwda ulaglary (LCV), ýük awtoulaglary we awtobuslar sürüjilere ukusyzlygy we ünsüňi sowmak üçin duýduryş bermek üçin ulgamlar bilen enjamlaşdyrylandyr we serhoşlygyň öňüni almak üçin spirtli içgiler birikdirilýär. sürmek.Mundan başga-da, tersine howpsuzlyk ulgamyny, gyssagly togtatmak signal ulgamy we datçikler ýa-da kameralar arkaly hadysalar ýazgysy giriziler.Mundan başga-da, sürüjileriň ýolda görkezilen tizlik çäginden geçmeginiň öňüni almak üçin akylly tizlik kömek ulgamyny gurmak meýilleşdirilýär.

Şeýle hem buýruk, ulaglaryň we ýeňil täjirçilik ulaglarynyň zolakly saklaýyş kömek ulgamy bilen standart görnüşde enjamlaşdyrylmagyny talap edýär we öňdebaryjy gyssagly tormoz ulgamyny we ýolagçylaryň çaknyşmagyna garşy doly giňligi girizip, howpsuzlyk kemer ulgamyny kämilleşdirmegi talap edýär.Şeýle hem bu ulaglar polýusyň gapdalyndaky gorag we pyýada we çapyksuwarlaryň täsir zolagyny goramak ulgamlary bilen enjamlaşdyrylar.Mundan başga-da, buýruk taksiniň görüşini gowulaşdyrmak we kör nokatlary ýok etmek arkaly ejiz ýol ulanyjylarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin ýük awtoulaglary we awtobuslar üçin aýratyn talaplary döredýär we öň tarapynda we gapdalynda adamlary ýüze çykarmak we duýduryş bermek üçin ulgam gurýar. ulag (esasanam öwrülende).Mundan başga-da, ähli täjirçilik ulaglary teker basyşyna gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.

Şeýle-de bolsa, Europeanewropa Komissiýasy täze howpsuzlyk tehnologiýasy meýilnamasynyň 2022-nji ýyldan başlap durmuşa geçiriljekdigine garamazdan, bu düzgünleriň ýük awtoulaglarynyň we awtobuslaryň görünýän ýerini gowulandyrmak we kelläniň täsirini goramak üçin zerur ulag gurluşynyň üýtgemegi sebäpli durmuşa geçiriljekdigini aýtdy. awtoulaglaryň we ýük awtoulaglarynyň ýerleri.

Bildiriş yglan edilende, marketsewropa Komissiýasynyň içerki bazarlar, senagat, telekeçilik we kiçi we orta kärhanalar boýunça komissary El?Bieta Bie ń Kowska: “Europeanewropa ýollarynda her ýyl 25000 adam ölýär.Betbagtçylyklaryň köpüsi adam ýalňyşlyklary sebäpli ýüze çykýar.Bu ýagdaýy üýtgetmek üçin çäre görüp bileris we etmeli.Täze ösen howpsuzlyk aýratynlyklary hökmany bolansoň, howpsuzlyk kemerleri ilkinji gezek girizilende bolşy ýaly oňyn täsir edip bileris.Bu täze aýratynlyklaryň köpüsi, esasanam Europeewropada ýokary derejeli ulaglarda ulanyldy.Geljekde torlaýyn ulaglaryň ösmegine we awtomatiki usulda hereket etmegine ýol açjak ulaglaryň howpsuzlyk tehnologiýa derejesini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýarys."

Mundan başga-da, Europeanewropa Awtoulag Täzeliklerine görä, Europeanewropa Komissiýasy awtoulag öndürijileri tarapyndan ýüze çykyp biläýjek kemçilikleriň öňüni almak üçin wltp synag ulgamy bilen baglanyşykly düzgünleri düzetdi.Bu düzediş awtoulag öndürijilerinden synagda ähli energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary açmagy we her synag modeli üçin şol bir sürüjini saýlamak tertibini ulanmagy talap edip, şu ýylyň fewral aýynda başlandy.“Ulag we daşky gurşaw” (T & E) lobbi toparlary, geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda wltp synag proseduralary başlamazdan ozal Europeanewropa Komissiýasy awtoulag öndürijileriniň zyňyndylary azaltmak maksatlaryny gowşatmak üçin ulanyp boljak käbir zyňyndylary köpeltmek funksiýalaryny ulanýandygyny aýtdy. .

Bu ädim awtoulag öndürijileriniň Europeanewropa Assosiasiýasy (ACEA) tarapyndan makullandy, degişli düzgünleriň düzedilmegi wltp synag prosedurasyny “has ygtybarly edýär we islendik synag synagynyň öňüni alyp biler” -diýdi.

SafetyB-ne iň täze howpsuzlyk tehnologiýalaryny hökmany gurnamagyň maksady, sürüjileriň, ýolagçylaryň, pyýadalaryň we sürüjileriň Europeanewropa ýollarynda ölüm we şikes heläkçiligini azaltmak.Bu theB-niň umumy howpsuzlyk düzgünleri we pyýadalary goramak düzgünleri Giňişleýin synyň bir bölegi hökmünde.Iki düzgün häzirki ulag serişdeleriniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak boýunça çäreler barada 2017-nji ýylda gyzyklanýan taraplar bilen maslahatlaşdy we 2018-nji ýylyň maý aýynda durmuşa geçirildi. Ondan öň theB fewral aýynda ýol infrastrukturasynyň howpsuzlygyny dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak barada ylalaşyk gazandy.

Ulaglar üçin standart hökmünde talap edilýän köp howpsuzlyk tehnologiýalary, heläkçiliklerde adam faktorlaryna ünsi jemleýär;Europeanewropa Komissiýasy ýol hadysalarynyň 90% -iniň adam ýalňyşlyklary sebäpli ýüze çykýandygyny aýtdy.Şeýle hem Europeanewropa Komissiýasy bu howpsuzlyk funksiýalarynyň girizilmeginiň “sürüjilere täze sürüjilik kömek ulgamyna kem-kemden uýgunlaşmagyna kömek etjekdigini” aýtdy we geljekde awtoulaglarda awtonom sürüjiniň mundan beýläk-de ornaşdyrylmagyna ýol açar, “Awtomatlaşdyrmagyň ýokarlanmagy. adam ýalňyşlyklarynyň öwezini dolmak üçin uly potensiala eýe we garrylar we fiziki taýdan kemisler üçin täze ykjam syýahat çözgütleri bilen üpjün edýär.Bu funksiýalaryň hemmesi, köpçüligiň ynamyny we öz-özi sürýän ulaglaryň kabul edilmegini güýçlendirer, bu bolsa kömek edilýän sürüjiden awtomatiki sürüşe geçmäge goldaw berer. ”

Iň jedelli başlangyçlaryň biri, hereketlendirijiniň güýjüni çäklendirip, ulagyň tizligini saklamak üçin akylly tizlik kömek ulgamyny ornaşdyrmakdyr (ulgamyň üsti bilen örtülip bilinjekdigi habar berilýär).Awtoryň pikiriçe, tizligi ýol tizliginiň iň ýokary çägine çenli çäklendirmek gowy zat bolsa-da, awtoryň pikiriçe, häzirki wagtda bu ulgamlar ýalňyş däl.Mundan başga-da, sürüjileriň bu ulgama bil baglamazdan, tizlik çäginden aşmagy sebäpli döreýän töwekgelçiliklerden doly habarly boljakdygyny çaklaýar.Badaramaz howa we käbir tizlikli milli awtoulag ýollarynda bu meselä öwrülip biler.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr