AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

“Chery” we “Jingdong Auto Mall” täze awtoulag bölek satuw modelini öwrenmek üçin strategiki hyzmatdaşlygy

2019-njy ýylyň 13-nji fewralynda “Chery Automobile” we “Jingdong” söwda merkezi strategiki hyzmatdaşlygyň ýola goýlandygyny bilelikde yglan etdiler.Iki tarap üçünji-altynjy derejeli awtoulag bazaryna ünsi jemlär we maliýe, ulag çeşmesi, uly maglumatlar we ş.m. ugurlaryndan täze awtoulag bölek satuw modelini bilelikde öwrener.Meýilnama görä, “Chery Automobile” we “Jingdong” awtoulag söwda merkezi öndürijileri, awtoulag öndürijilerini we ulanyjylaryny onlaýn we awtonom kombinasiýa arkaly birleşdirer we ýeňil, çümmek, akyl, platforma we logistika hyzmatlaryny bermek ýaly täze awtoulag bölek satuw işini amala aşyrar. üçünji-altynjy awtoulag bazarynda pes marketing netijeliligi meselesini çözmek üçin.

“Chery Automobile” -yň degişli adamlarynyň pikiriçe, “JD” awtoulag söwda merkezi bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen “Chery” awtoulag satuw ulgamyny we kanallaryny giňeldip biler, amaly ssenarileri baýlaşdyryp biler, ulanyjylary has takyk örtüp biler, adaty tertipde marketing kör nokatlaryny netijeli çözüp biler, ulanyjylara has standartlaşdyrylan üpjün eder. we amatly awtoulag satyn almak platformasy we awtoulag saýlamak we satyn almak prosesinde ulanyjylaryň pul däl çykdajylaryny ep-esli azaldar.Mundan başga-da, “Chery Automobile” we “Jingdong” awtoulag söwda merkezi, 2019-njy ýylda “Chery” -iň satuwynyň ýokarlanmagyna garaşylýan täze awtoulag bölek satuwyny bilelikde öwrenýärler.

"Çäklendirilmedik sahnalar, çäksiz harytlar, çäksiz adamlar we kärhanalar".Awtoulag pudagynda çäksiz bölek satuwyň täze gözlegi hökmünde JD Auto Mall, bir bitewi standartlaşdyrylan awtoulag sarp ediş kanal platformasyny gurmagy maksat edinýär.Esasy kanal hökmünde täze kanal modelini gurmak, beden ýaly amal etmek, gan ýaly maglumatlary maliýeleşdirmek we jan ýaly maglumatlary öndürmek bilen öndürijileri, awtoulag öndürijilerini, elektron söwdany we ulanyjylary ýeňilligi bilen çümdürmegiň artykmaçlyklary, akyl we platforma adaty 4S satuw modeline täsirli goşundy boldy.Täze iş re modeiminde JD awtoulag söwda merkezi platformanyň genetiki artykmaçlyklaryny doly ýerine ýetirer, kanal üpjün edijilerine marka, ulag çeşmesi, maýa, akym, marketing we ulgam ulgamy boýunça doly ygtyýar berer we has amatly, akylly, aç-açan getirer. we awtoulag ulanyjylaryna awtoulag satyn almak we ulanmak boýunça kanagatlanarly bir gezeklik sarp ediş tejribesi.“JD Auto Mall” hyzmatdaşlaryna satuwlaryny, hyzmatyny we girdejiligini ýokarlandyrmaga, awtoulag markalarynyň bazardaky paýyny ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.


Iş wagty: 23-2021-nji sentýabr