AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Bal göterýän keramiki katalitik öwrüji

Gysga düşündiriş:

Ary bal keramikasy gözenekli we inçe diwarly bal ary keramiki düzümidir.Birmeňzeş paýlanan bal arynyň deşikleriniň kesiş görnüşi altyburç, inedördül, üçburç, tegelek we beýleki geometrik şekiller bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ary keramiki önümlerinde köp ugurly akym kanallary bar, şonuň üçin gaz akymynyň basyş ýitgisi az we tutuş komponentdäki akym paýlanyşy gowy.Ary bal keramikasynyň inçe diwarly tor gurluşy bilen bilelikde ýeňil agramy, ýokary aýratynlygy we uly aýratyn meýdany bar.Heatylylyk çalşyjy enjamlarda, radiatorlarda, katalizator göterijilerde, ses izolýasiýa materiallarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Awtoulag tükeniksizligini arassalamak pudagynda, bal ary keramikasy katalizator göteriji hökmünde möhüm rol oýnaýar.Sebäbi awtoulag tükeniksizliginiň katalitik reaksiýasy gazda zyýanly komponentleri (uglerod monoksidi, uglewodorodlar, azot oksidleri we ş.m.) işjeňleşdirip biler we olary zyýansyz uglerod dioksidine, suwa we azoda öwürmek üçin himiki reaksiýany amala aşyryp biler.Ary keramikasy katalizatorlaryň ýelmeşmegi üçin möhüm ýer berýär.Awtoulagyň katalizator göterijisi, bal ary keramikasy üçin aşakdaky aýratyn talaplary öňe sürýär:

Gowy ýylylyk durnuklylygy.Awtoulag dwigateliniň tükeniksiz temperaturasy 250-950 between aralygynda, ýöne käte hatda 950 than-dan hem ýokary bolup, goldaw materialynyň ýokary temperaturada fazanyň üýtgemegine, katalizatoryň işjeňligine we hyzmat ediş möhletine täsir edip biler, şonuň üçin talaplar katalizator goldawynyň ýylylyk durnuklylygy ýokarydyr.

Mechanokary mehaniki güýç.Dwigateliň işleýşinde ýylylyk zarbasy, ýoluň üstki we silindr titremesi bar, bularyň hemmesi katalizator goldawy üçin güýç talaplaryny öňe sürýär.

Uly aýratyn meýdany.Katalizator goldawynyň aýratyn meýdany uly bolup, katalizator işjeň maddalarynyň birikdirilmegine we ýaýramagyna amatly, şonuň üçin katalizatoryň işjeňligini ep-esli gowulaşdyryp biler.

Pes ýylylyk kuwwaty.Dwigatel sowuk başlanda, konteýner kömürturşy gazyny we uglewodorodlary köp öndürýär.Daşaýjynyň ýylylyk kuwwaty pes bolsa, katalizator gysga wagtyň içinde iş temperaturasyna ýetip biler we mümkin boldugyça gysga wagtda katalitik rol oýnap biler.

Gowy poslama garşylyk.Awtoulag tükeniksizinde köp poslaýjy gazlar bar.

Kiçijik howa garşylygy.Katalizator göterijiniň gurulmagy, hereketlendirijiniň kadaly işlemegine täsir etmeli däl hereketlendirijä yza basyş döreder.Şonuň üçin howa akymynyň daşaýjydan geçenden soň emele gelen basyş tapawudynyň mümkin boldugyça az boljakdygyna umyt edilýär.

Malylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti.Malylylyk giňelişiniň aşaky koeffisiýenti, çalt sowatmagyň we çalt gyzdyrmagyň iş gurşawyna çydamly bolmak üçin katalizator goldawyna amatlydyr.

Häzirki wagtda kordierit bal ary keramikasy esasan ulagyň tükeniksiz arassalaýjy katalizator göterijisi hökmünde ulanylýar.Cordierite bal ary keramikasy ilkinji gezek 1960-njy ýyllarda ekstruziýa galyplary arkaly Amerikan Corning kompaniýasy (hawa, Apple jübi telefony üçin aýna arka planyny üpjün edýän Corning gorilla aýnasy) tarapyndan taýýarlandy.

Kordierit bal ary keramikasynyň ekstruziýa galyplary üçin iki prosess warianty bar: çig nahar we klinker, bu iki prosesiň arasyndaky esasy tapawut, kordierit poroşokynyň sinteziniň öňünden baglanyşygy barmy.Klinker prosesinde kordierit tozy ilki sintez edilýär, soň bolsa ekstrudirlenýär;Çig nahar prosesinde kordierit ekstruziýa we süzgüç bilen sintez edilýär.4-nji suratda kordierit bal ary keramikasynyň iki önümçilik prosesi görkezilýär.

Dürli önümçilik proseslerinden başga-da, ary baly keramikasy üçin çig mal dürli çeşmelerden gelýär we esasy öndürijiler hem başga.5-nji suratda görkezilişi ýaly, çig mal saýlamagyň dürlüligini görüp bileris.

Awtoulagyň bal ary keramikasynyň ýokary öndürijilik talaplary sebäpli (ýokarda sanalan köp möhüm nokatlar) çig malyň aýratynlyklary gaty berk.Mysal üçin, kordierit poroşokynyň ortaça bölejikleriniň ululygynyň 10-50um aralygyndadygy, talak çeşmesiniň bölejikleriniň ortaça ululygy azyndan 8um, alýumin çeşmesiniň ortaça bölejikleriniň ululygy 5umdan we ortaça ortaça bolmagy kesgitlenildi. kaoliniň we kalsinlenen kaolin garyndysynyň bölejikleriniň ululygy 6-dan köp däl.

Soňky ýyllarda bölejikleriň ululygyna goşmaça, kordierit tozynyň morfologiýasynyň soňky önüme uly täsir edýändigi hem ýüze çykaryldy.Sahypanyň görnüşi ekstruziýa galyplary wagtynda güýçli anizotropiýa eýe bolany üçin (bu ekstruziýa galyplary baradaky öňki makalada girizilipdi. Anizotropiýadan gaça durmak isleýäris, ýöne näme üçin ulanyp bilmeris?).ABŞ-da "anisotropiccordierite molonlish" atly patentinde Laçman im we beýlekiler uçar ugruna ýykgyn etmek üçin ýalpyldawuk kaoliniň süýşmeginden we agdarylmagyndan doly peýdalanýarlar.Ot açylandan soň, bal ary gurluşynda kordierit däneleriniň ugrukdyrylyşy amala aşyrylyp bilner.Ugurly kordierit ýylylyk giňelmeginde anizotropiýa eýe, şonuň üçin pes ýylylyk giňelme koeffisiýentine ýetip biler (iň soňky ýylylyk giňelme koeffisiýenti bary-ýogy 0,55) × 10-6 / ℃)。

Häzirki wagtda ýokary derejeli kordierit bal ary keramikasyny öndürmek üçin esasy tehnologiýa henizem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Corning we Japanaponiýanyň NGK wekilçilik edýän kompaniýalary tarapyndan özleşdirilýär.Şeýle-de bolsa, ulag katalizator daşaýjy bazarynyň yzygiderli giňelmegi we içerki gözleg güýjüniň yzygiderli ösmegi bilen importyň içerki çalyşmagy hakykata öwrülýär.

Ahyrynda, ýakynda Şanhaýyň “milli alty” standartynyň şu ýylyň 1-nji iýulyndan başlap durmuşa geçiriljekdigini habar berdi.Milli bäş ülňü bilen deňeşdirilende, milli alty standart, umuman alanyňda, has çylşyrymlydyr:

(1) Benzinli ulaglardan uglerod monoksitiniň zyňyndylary 50% azaldy

(2) Uglewodorodlaryň we metan däl uglewodorodlaryň umumy zyňyndy çäkleri 50% azaldy (IV ýurtdan V ýurda 23%)

(3) NOx zyňyndy çäkleri 42% güýçlendirildi (IV ýurtdan V ýurda 28% azaldyldy)

Içerki awtoulag bazarynyň çalt ösmegi we zyňyndy standartlarynyň has-da kämilleşdirilmegi bilen, gazyň arassalanmagy üçin kordierit bal ary keramikasyna uly bazar islegi bar.Ulaglar üçin içerki kordierit bal ary keramikasynyň geljekde has gowy ösüşe eýe bolup biljekdigine ynanylýar.

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
QQ图片20211203140302-removebg-preview

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: