AWTOPARTS EKSPERTI

“Pingxiang Hualian Chemical Ceramic Co., Ltd.”

Awto katalizator Euroewro 4 uniwersal katalitik öwrüji katalizator

Gysga düşündiriş:

Üç taraplaýyn katalizatoryň iş ýörelgesi

Üç taraplaýyn katalitik öwrüji, gaz turbasynda enjamlaşdyrylan möhüm bölekdir.Adaty wagtlarda ünsden düşürmek aňsat, ýöne bir mesele ýüze çyksa, motoryň işleýşine çynlakaý täsir etjek gara tüsse, gowşak sürmek we hatda öz-özünden ýanmak bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üç taraplaýyn katalizator nähili işleýär?

Içki ýanýan hereketlendiriji ýakylanda, esasy gaz hapalaýjylary we daşky gurşawy hapalaýan zyýanly maddalary öndürer: uglerod monoksidi, uglewodorodlar we ş.m.

Temperatureokary temperaturaly awtoulag tükeniksizligi arassalaýjy enjamdan geçende, üç taraplaýyn katalizatorda arassalaýjy, CO, HC we NOx belli bir okislenme-peselýän himiki reaksiýany öňe sürer.

Olaryň arasynda CO, awtoulag tükeniksizligini arassalap bilýän reňksiz we zäherli kömürturşy gazyna öwrülmek üçin ýokary temperaturada okislenýär.

Üç taraplaýyn katalizatoryň petiklenmeginiň sebäpleri

1. uelangyç

Hytaý gurşunly benziniň ulanylmagyny gadagan etdi, ýöne käbir sebitlerde gurşunly Antiknock agentleri benzine bikanun goşulýar, netijede etanol benziniň ýakylýan kamerasynda uglerodyň saklanmagyna sebäp bolýar.

Şol bir wagtyň özünde, gurşun saklaýan “Antiknock” agentleri kabul ediş ulgamynda we ýangyç ulgamynda kolloid uglerod ýataklaryny belli bir derejede ýuwar we bu uglerod ýataklary üç taraplaýyn katalizatoryň öňüni almak hem aňsatdyr.

2. Motor ýagy

Kükürt we fosfor antioksidantlaryny öz içine alýan ýagy uzak wagtlap ulanmak üç taraplaýyn katalizatoryň petiklenmegine sebäp bolýar.

3. Sürüjilik endikleri

Awtoulag çaltlaşanda we tormozlanda, iň doly däl ýanmagy döredýär.Uzak wagtlap dyknyşykly ýollarda sürmek we boş işlemek gaty uzyn bolsa üç taraplaýyn katalitik petiklenmä sebäp bolar.

Üçünji blokirlemäniň netijeleri

1. Egzoz zyňyndylary standartdan ýokary

Üçünji tarapyň petiklenendigine düşünmek aňsat, CO, HC we NOx ýaly zyýanly gazlar, konwersiýa we göni zyňylmazdan elbetde standartdan ýokary bolar.

2. fuelangyjyň sarp edilişiniň ýokarlanmagy

Üç taraplaýyn katalizator petikläp başlanda, kislorod datçiginiň kadaly işlemegine täsir eder, şonuň üçin ýangyç sepilişine, kabul edilmegine we ýanmagyna takyk gözegçilik edip bilmez we ahyrynda ýangyç sarp edilişini artdyryp biler.

3. Işletmek

Bu hadysa turbo görnüşli ulaglarda has aýdyň görünýär.Pressureokary basyşly gaz çykarylanda, üç ölçegli blokirleme çeşmeden adaty howa kabul edilmegine täsir edýän we hereketlendirijiniň güýjüni peseldýän pes tükeniksizlige sebäp bolýar.

Effectshli görnüşli täsirler ýok edilse, awtoulagyň güýji azalar, ýangyç guýulýar we işledilende erbet duýulýar.

4. Dwigatel titreýär we köplenç saklanýar

Bu ýagdaý iň seýrek.Diňe üç taraplaýyn katalizator doly petiklenende ýüze çykýar.Munuň sebäbi, çykýan gazyň wagtynda çykarylyp bilinmezligi, yza gaýdyşyň yza gaýdyp gelmegi, motoryň güýçli titremegine, çişmegine we ýanmagyna sebäp bolýar.

Katalitik arassalamagyň üç usuly

"Üç taraplaýyn katalizator" blokirlemesini üç basgançaga bölmek bolar:

Birinji etap birneme petiklemek tapgyrydyr: diňe guýruk gazyny arassalamak funksiýasynyň azalandygyny we guýruk gazynyň çykarylyşynyň standartdan ýokarydygyny görkezýär.

Ikinji basgançak, orta blokirleme tapgyry: himiki toplum belli bir derejede katalizatoryň üstünde ýygnandy.Bu wagt tükeniksiz arka basyşy ýokarlanýar, ýangyç sarp edilýär we güýç azalýar.

Üçünji etap, çynlakaý petiklemek tapgyry: güýjüň çynlakaý azalýandygyny we köplenç durýandygyny görkezýär;Agyr ýagdaýlarda, gaz turbasy gyzyl ýanýar we hatda ulagyň öz-özünden ýanmagyna sebäp bolýar.

1. Aýyrmak we arassalamak usuly

Bu usul birneme ýönekeý we gödek.Göni 4S dükanyna ýa-da abatlaýyş dükanyna gidiň, islän zadyňyzy aýdyň, töleg töläň we arassalanmaga garaşyň.

Şeýle-de bolsa, bu usulyň kemçilikleri hem äşgärdir: zähmet gymmaty köp we köp wagt talap edýär we arassalaýyş bahasy 500 ýuandan 800 ýuana çenli.

Üç taraplaýyn katalizatory çalyşmagyň bahasy 1500-den 8000 ýuana çenli, kislorod datçigini çalyşmagyň bahasy bolsa 500 ýuana deň bolsa, bahasy arzan däl!

2. Çüýşäni arassalamak usuly

Lukmançylyk çüýşesine meňzeş ýaly, tehnik himiki arassalaýjy serişdäni uglerodyň çökdürilmegini aýyrmagyň täsirine ýetmek üçin ulagyň içine “çüýşe” görnüşinde himiki arassalaýjy serişdäni girizýär.

Bejeriş zawodlarynyň 99% -i ýangyç kamerasynyň porşini / gaz klapany / ýangyç sepiliş burnuny arassalamak üçin bu usuly ulanmagy maslahat berer.

Şeýle-de bolsa, çapyksuwarlaryň degişli maglumatlaryna düşünenimizden soň, "asylýan çüýşäni arassalamak usulynyň" gazyk we porşen täjindäki uglerodyň çökmegine ep-esli täsir etmeýändigini, ýöne howa girelgesiniň arassalanmagynda möhüm rol oýnandygyny öwrendik.

gysgaça mazmun

Aboveokardaky usullaryň öz kemçilikleri bar.Costa çykdajy gaty ýokary, täsiri aýdyň däl, ýa-da uglerod ýatagynyň diňe az bölegini arassalap bolýar we täsiri pes.

Şonuň üçin uglerod çökündilerini aýyrmak we üç taraplaýyn katalizi arassalamak diňe bir bu usullaryň birine bil baglap bilmez, yzygiderli arassalamak hem iň täsirli.Diňe ýangyç tygşytlylygyny we ýyllyk gözden geçiriş derejesini ýokarlandyrmaga kömek etmän, pul, alada we öndürijilik hem tygşytlaýar.

Tomus kanikulynyň soňky birnäçe gününden peýdalanyp, köne sürüjiler ýolda çaltlyk bilen bir guty ýag ulanyp, "maşyny ýene çekiň", gaýdyp gelip, uglerod ýataklaryny aýyrmak, üç taraplaýyn arassalamak üçin hünärmen arassalaýjy serişdeleri ulanyp bilerler. katalizator we hereketlendirijiniň işleýşini dikeltmek!

Önümçilik prosesi:

1
2
3
4
5
QQ图片20211203140302-removebg-preview

Bukja we iberiş:

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: